Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

Aktualności

Informacje dotyczące konkursów

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacje dotyczące konkursów

1. Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2017 roku, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Dotacja może być udzielona każdemu wnioskodawcy, który jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, znajdującego się w województwie śląskim i wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego, z wyłączeniem zabytków będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, które są finansowane ze środków finansowych przyznanych odpowiednio przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki. 

Celem udzielenia dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mających na celu zahamowanie procesów destrukcji substancji zabytku o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej oraz obiektów zabytkowych wpisanych do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 500 000 zł. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do wykonania prac. Nabór ofert trwa– do dnia 9 marca 2017 r. do godz. 14:00.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=780&id_menu=297

2. Konkurs ofert Województwa Śląskiego na realizację zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Celem konkursu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym realizowane poprzez:

 1. upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
 2. budowanie i ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktykę i wczesne wykrywanie depresji oraz zaburzeń zachowania mogących doprowadzić do zaburzeń psychicznych, uzależnień lub być ich objawami zaburzeń zachowania,
 3. wzmocnienie zdrowia psychicznego osób pracujących w zakresie radzenia sobie ze stresem, profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji oraz umiejętności zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym,
 4. wzmocnienie zdrowia psychicznego osób z grupy zagrożonej zaburzeniami depresyjnymi oraz myślami suicydalnymi,
 5. utrzymanie w aktywności osób w wieku senioralnym,
 6. kształtowanie właściwych postaw społecznych przeciwdziałających stygmatyzacji i dyskryminacji, likwidację stereotypów, błędnych wyobrażeń i mitów wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Rodzaj zadania w ramach zadania:

 1. Edukacja z zakresu promocji zdrowia psychicznego.
 2. Wspieranie wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla promocji zdrowia psychicznego.
 3. Wczesna pomoc psychospołeczna jako element promocji zdrowia psychicznego.

Kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 25 000,00 zł.
Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
Termin składania wniosków o dofinansowanie  upływa 17 marca 2017 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=781&id_menu=645

3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs p.n. „Ochrona powierzchni ziemi”.

 Rodzaje przedsięwzięć, które można sfinansować w ramach konkursu:

 1. rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez:
 2. usunięcie odpadów,
 3. remediację,
 4. działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku,
 5. ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji;
 6. zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 7. usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 2. podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa;
 3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego

W ramach konkursu zaplanowano poniższe formy dofinansowania:

 1. dotacja
 2. pożyczka

Informacje szczegółowe:

 1. Intensywność dofinansowania:
 2. dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych;
 3. dofinansowanie w formie pożyczki:
 4. do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego,
 5. do 90% kosztów kwalifikowanych, w pozostałych przypadkach
 6. Warunki dofinansowania:
 7. dofinansowanie w formie dotacji:

dotacja jest udzielana wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć wymienionych w ustępie 7.5 pkt 3) na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2017 r. do 15.12.2017 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2017/

4. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert – program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2017 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.
Jednostki samorządu terytorialnego, mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na:

1) moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 300 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł - w przypadku Klubu „Senior+”. Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych w ramach wyżej wskazanych kwot na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku;

2) moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” nie może przekroczyć 300 zł zaś w Klubie „Senior +” nie może przekroczyć 200 zł.

Termin składania wniosków o dofinansowanie - do dnia 13 marca 2017 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2017/

28

LUT

2017

217

razy

czytano

236/333

park.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.