Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 34

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

Kontakt

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Agencja Rozwoju Zawiercia z siedzibą przy ulicy Technologicznej 15, 42 – 400  Zawiercie.

To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe, zależy od naszej relacji prawnej z Państwem i kwestie te opisujemy w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych Agencji Rozwoju Zawiercia.

W szczególności informujemy tam o:

- podstawach prawnych i celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych,

- okresie przetwarzania

- Państwa prawach jako osób, których dane osobowe dotyczą, w tym prawie do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (w tym aktualizowania), prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do wycofania zgody – o ile przetwarzanie opiera się na jej udzieleniu, a także o pozostałych uprawnieniach i sposobie kontaktowania się z nami celem ich realizacji.

Wskazujemy również dane organu nadzorczego, do którego możecie Państwo złożyć skargę w razie uznania, że przetwarzamy Państwa dane w sposób niezgodny z przepisami prawa:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

W Polityce prywatności znajdują się również pozostałe dane identyfikujące nas jako administratora danych oraz dane kontaktowe, jednak już teraz wskazujemy, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Państwa danych osobowych, jesteśmy dostępni pod adresem iod@park.zawiercie.eu

Jednocześnie zapewniamy, że:

- nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa

- nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom

- przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

iod@park.zawiercie.eu

tel.: 32 494 13 34     

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla kontrahenta Agencji Rozwoju Zawiercia.

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Zawiercia, z siedzibą przy ul. Technologicznej 15, 42-400 Zawiercie (zwana dalej: Administratorem), będąca jednostką budżetową Gminy Zawiercie (Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie).

1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów (w tym kontaktowanie się z klientem w związku z ich realizacją) oraz:

  • wystawianiem faktur i przyjmowaniem płatności (za art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO - przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
  • wystawianiem zleceń serwisowych (za art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
  • kontaktem telefonicznym oraz e-mailowym (za art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • rozpatrywaniem skarg i reklamacji związanych z dostarczeniem towarów, wykonaniem umowy lub usługi (za art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • dochodzeniem ew. roszczeń związanych z dostarczeniem towarów, wykonaniem umowy lub usługi (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ew. windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych);
  • archiwizowaniem dokumentacji, m.in. umów, protokołów odbiorczych i dokumentów rozliczeniowych (za art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • prowadzeniem działań marketingowych związanych z oferowanymi usługami (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prowadzeniem działań marketingowych promujących prowadzoną działalność (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • udzielaniem odpowiedzi na zapytania ofertowe i postępowania przetargowe (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczące oferowanych towarów i usług;
  • zapewnieniem prawnie uzasadnionego interesu firmy.

1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące akty prawne: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244, z 2019 r. poz. 80 (z późn. zm.). Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz. U. 2019 poz. 505 (z późn. zm.). Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629, 1633, 2212 (z późn. zm.). Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz. U. z 2018 r. poz. 647, 1544, 1629, 2244, z 2019 r. poz. 60., (z późn. zm.). Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Dz. U. 2018 poz. 648, (z późn. zm.). Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2018 r. poz. 649, 1293, z 2019 r. poz. 622, (z późn. zm.). Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730, (z późn. zm.) oraz zgodnie ze statutową działalnością Agencji Rozwoju Zawiercia (http://bip.park.zawiercie.eu/artykuly/5).

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Bartosz Zielonka, e-mail: b.zielonka@zawiercie.eu, (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).

3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w wewnętrznych systemach teleinformatycznych Administratora zgodnie z celami opisanymi w pkt. 1 b.

4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury przedstawionych w punkcie 1 b.

5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli jest to zasadne i ma to miejsce), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kontrahencie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań przedsiębiorcy).

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur przedstawionych w punkcie 1 b, jednak nie dłużej niż 3 lat.

9. NAJBARDZIEJ aktualne informacje dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ZAWSZE dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: http://www.park.zawiercie.eu/kategorie/ochrona_danych_osobowych

      

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.