Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

Lokalne Centrum Kariery

Klauzula LCK

Klauzula informacyjna
Dot: Lokalnego Centrum Kariery przy 
Agencji Rozwoju Zawiercia
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:
 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor – Katarzyna Mikuła, ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie, tel. 32 494 13 37.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: iod@zawiercie.eu, tel. 606 734 661
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz w związku z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1409, z późn. zm.) w celu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, osób bezrobotnych, osób zamierzających zmienić pracę, osób poszukujących nowych wyzwań zawodowych na terenie Gminy Zawiercie Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.
7. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych osobowych wsparcie Lokalnego Centrum  Kariery będzie niemożliwe. 
 
 
 

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.