Dotacje

Strona główna » Dotacje

wielkość tekstu: A | A | A

Agencja Rozwoju Zawiercia informuje o bieżących możliwościach pozyskania środków zewnętrznych. Analizie podlegają Krajowe Programy Operacyjne, Programy Ministerialne oraz Programy Wojewódzkie.

RPO WSL 2014-2020, 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:
• osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
• podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869);
• podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
• podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628).
 
1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:
a)    sprawowanie opieki przez nianię,
b)    sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.
 
Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.
Projekty nakierowane na wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 lub pokrycia kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 mogą być komplementarne z resortowym Programem „MALUCH+”  w zakresie wnoszonego do projektu wkładu własnego.  Środki z resortowego Programu "MALUCH+" mogą stanowić wkład własny beneficjenta, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie doszło do podwójnego finansowania wydatków z EFS i resortowego Programu MALUCH+. W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem opieki, beneficjent powinien przedstawić szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający informacje na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków. W przypadku gmin, w których nie funkcjonuje żadna z form opieki nad dziećmi do lat 3, komplementarność z resortowym Programem „MALUCH+” nie jest wymagana.

88% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych, Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN.

Termin składania wniosków o dofinansowanie

od dnia  30.09.2019 r. (od godz. 0:00:00) do dnia 30.10.2019 r. (do godz. 12:00:00).

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/81-wspieranie-rozwoju-warunkow-do-godzenia-zycia-zawodowego-i-prywatnego-813-zapewnienie-dostepu-do-uslug-opiekunczych-nad-dziecmi-do-3-lat-konkurs-33819/

 

RPO WSL 2014-2020, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:
1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);
3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 703).
 
W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu:
1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
a. tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej, oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży; rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez tworzenie nowych miejsc w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego lub rozszerzenie oferty wsparcia,
b. tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób; kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
c. wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
d. zwiększanie dostępności do usług poradnictwa rodzinnego jako wspierającego wypełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej zgodnie ze zidentyfikowanymi terytorialnie potrzebami.
2 . Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, mieszkaniach lub domach treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej lub zawodowej;
3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:
a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
b. wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności poprzez: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki; poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu /z niepełnosprawnością podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
c. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),
e. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu /z niepełnosprawnością (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.
5. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych świadczonych w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 
Maksymalny poziom dofinansowania [%] - 93,00 %
Termin składania wniosków o dofinansowanie od 2019-10-07 [00:00:00] do 2020-01-15 [12:00:00]
 

RPO WSL 2014-2020, Działanie 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:
1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);
3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 703).
 
W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu:
1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową;
2. Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, tj. w już funkcjonujących Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi
3. Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, tj.:Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej,
4. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
5. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych;
6. Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań: opartych o samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych.
 
Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.
Typy projektów wskazane w pkt. 1 – 5 są realizowane w projektach ukierunkowanych na wsparcie indywidualne osób i grup zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem, tj. realizujących cel szczegółowy „Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Typy projektów wskazane w pkt 6 są realizowane w projektach ukierunkowanych na rzecz wzmacniania potencjału lokalnych społeczności, tj. realizujących cel szczegółowy „Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne”.
 
Maksymalny poziom dofinansowania [%] - 95,00 %
Termin składania wniosków o dofinansowanie od 2019-10-07 [00:00:00] do 2019-12-09 [12:00:00]
 

RPO WSL 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie,  Poddziałanie: 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. Związek Metropolitalny;
3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
5. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera;
6. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. projekty hybrydowe).
 
W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych.
Maksymalny poziom dofinansowania [%] - 85,00 %
Termin składania wniosków o dofinansowanie od 2019-09-30 [07:00:00] do 2019-12-31 [12:00:00]
 

RPO WSL 2014-2020, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:
1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869);
3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628).
 
W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektu:
Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:
1. utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie  pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
2. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
3. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających/specjalnych w placówkach wychowania przedszkolnego,
4. wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych, w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.
Wsparcie w zakresie poprawy jakości wychowania przedszkolnego (lit. b, c i d) może być realizowane bez konieczności tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego jedynie w gminach, w których poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej przekroczył wartość wskazaną w UP na rok 2023.
Maksymalny poziom dofinansowania [%]- 85,00 %
Termin składania wniosków o dofinansowanie od 2019-09-30 [00:00:00] do 2019-11-18 [12:00:00]

NFOiŚ, Polska Geotermia Plus

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.) wykonujący działalność gospodarczą

Celem programu jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce.

7.5.1.1 budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym, lub

7.5.1.2 modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub

7.5.1.3 wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego, z wyłączeniem przedsięwzięć wskazanych w podpunkcie 7.5.2.6 regulaminu

Budżet programu to 600 mln zł z możliwością jego zwiększenia. Przewidziano dwie formy dofinansowania: dotacje – do 40% kosztów kwalifikowanych (do 50% w przypadku przedsięwzięć geotermalnych wykorzystujących technologię ORC) oraz pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku pożyczek – od 1 do 300 mln zł – oprocentowanie wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 20 lat.

Ogłoszony nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wpływające do NFOŚiGW wnioski oceniane będą na bieżąco.
Wnioski należy składać w terminie od 3.07.2019 r. –   20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/polska-geotermia-plus/

PZU, Pomoc to moc

Fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe oraz organizacje pożytku publicznego działające na rzecz społeczności lokalnych.

Projekty lub inicjatywy, które mają na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych w zakresie zgodnym z obowiązującym na dzień składania wniosku przewodnim celem prewencyjnym oraz których obszar oddziaływania dotyczy społeczności lokalnych (tzw. „zadanie prewencyjne”).
Aktualny przewodni cel prewencyjny to „Zdrowa i bezpieczna rodzina”.

2.000 – 100.000 zł, 100%.

Do 20 każdego miesiąca

https://pomoctomoc.pl/

Zainwestowali w strefie
  • ALURON otrzymał kolejne zezwolenie na rozbudowę zakładu produkcyjnego znajdującego się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej położonej na terenie SAG w Zawierciu. Tym razem jest to budowa nowej hali produkcyjnej oraz najnowszej generacji lakierni pionowej do malowania profili ...dalej 
  • Firma Promar zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem przetwórstwa spożywczego w maszyny, serwis i dodatki do żywności. W zakładzie w Zawierciu produkowane są nowoczesne mieszanki przyprawowe i środki funkcjonalne do żywności. Cały obiekt, wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania ...dalej 
  • Dynamiczny rozwój firmy Inter Cars S.A., której jesteśmy od wielu lat partnerem skłonił nas do zmiany dotychczasowej siedziby. Wybór nowej lokalizacji nie był przypadkowy. Szukaliśmy terenu dobrze skomunikowanego w atrakcyjnej cenie. Oferta Strefy Aktywności Gospodarczej oraz sprzyjający ...dalej 

Zawierciański Park Przemysłowo - Technologiczny
ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 13 34
e-mail: biuro@park.zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Strona Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - tereny inwestycyjne, dotacje unijne, innowacje, doradztwo, konsultacje.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna