Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Fundusze Europejskie.

biuro@park.zawiercie.eu

+48 32 494 13 33

Zawierciański Park

Przemysłowo-Technologiczny

Aktualności

Aktualna oferta Powiatowego Urzędu Pracy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Aktualna oferta Powiatowego Urzędu Pracy

Zestawienie ogłoszeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu: 

*    Dotacje Z RPO WSL – NABÓR WNIOSKÓW
(data publikacji: 2016-04-05)

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (II)” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 uczestnikami projektu mogą być wyłącznie: osoby powyżej  30 roku życia (od dnia 30 urodzin),  bezrobotne,  dla  których  został  ustalony II  profil pomocy 
w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety;
- osoby niepełnosprawne;
- osoby długotrwale bezrobotne ( tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie minimum 12 miesięcy );
- osoby o niskich kwalifikacjach ( tj. posiadające  wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej).

UWAGA
Jednocześnie w związku z koniecznością objęcia wsparciem osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz realizacją obligatoryjnych wskaźników pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby kwalifikujące się równocześnie do kilku grup (np. długotrwale bezrobotna kobieta o niskich kwalifikacjach).
Każdy potencjalny uczestnik projektu przed złożeniem wniosku powinien zgłosić się do swojego doradcy klienta (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty) gdzie w oparciu o Formularz Rekrutacyjny zostanie zweryfikowana przynależność do grupy docelowej.
Ponadto zaleca się zapoznanie z dokumentem: Zasady Rekrutacji RPO WSL dostępnym na stronie internetowej PUP w Zawierciu.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej PUP w Zawierciu oraz w pokoju 4.12 
tel. 326721179 w. 275    
Nabór prowadzony będzie od 18.04.2016r. do 25.04.2016r.

LINK:  http://www.pup-zawiercie.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:1343.html 

*    Dotacje dla młodych – nabór wniosków w ramach projektu EFS PO WER 
(data publikacji: 2016-04-05)

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego 30 urodziny) zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu z ustalonym I lub II profilem pomocy, które nie uczestniczą bądź w ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem 
do projektu nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych (tzw. młodzież NEET), w tym w szczególności:
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne tj: w przypadku osób poniżej 25 roku życia pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 6-ciu miesięcy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
(do okresu bez zatrudnienia zalicza się faktyczny okres bez pracy również przed rejestracją 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu). Dodatkowo w przypadku bezrobotnych poniżej 25 roku życia wsparcie udzielone może zostać osobom, które zarejestrowane są w PUP w Zawierciu nie dłużej niż 4 miesiące.

UWAGA
Każdy potencjalny uczestnik projektu przed złożeniem wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powinien zgłosić się do swojego doradcy klienta (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty ) gdzie w oparciu o Formularz Rekrutacyjny zostanie zweryfikowana przynależność do grupy docelowej. Ponadto osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie powinny zapoznać się z dokumentem: Zasady Rekrutacji zamieszczonym na stronie internetowej PUP w Zawierciu.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej oraz w pokoju 4.12 tel. 326721179 w. 275.
Nabór prowadzony będzie w dniach: 18.04.2016r. – 25.04.2016r.

LINK: http://www.pup-zawiercie.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:1340.html


*    SZKOLENIA Z RPO WSL – NABÓR WNIOSKÓW 
(data publikacji: 2016-04-05)
Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny  Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020.
Szkoleniem indywidualnym objęte zostaną 2 kobiety oraz 5 mężczyzn.
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 uczestnikami projektu mogą być wyłącznie: osoby powyżej  30 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin),  bezrobotne,  dla  których  został  ustalony  I lub  II  profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
•    osoby powyżej 50 roku życia;
•    kobiety;
•    osoby niepełnosprawne;
•    osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie minimum 
12 miesięcy);
•    osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej).


UWAGA
Jednocześnie w związku z koniecznością objęcia wsparciem osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz realizacją obligatoryjnych wskaźników pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby kwalifikujące się równocześnie do kilku grup (np. długotrwale bezrobotna kobieta o niskich kwalifikacjach).
Każdy potencjalny uczestnik projektu przed złożeniem wniosku powinien zgłosić się do swojego doradcy klienta (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty) gdzie w oparciu o Formularz Rekrutacyjny zostanie zweryfikowana przynależność do grupy docelowej.
Ponadto zaleca się zapoznanie z dokumentem: Zasady Rekrutacji RPO WSL dostępnym na stronie internetowej PUP w Zawierciu.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej PUP w Zawierciu oraz w pokoju 4.09 tel. 326721179 w. 272                       
Nabór prowadzony będzie od 11.04.2016 r.

LINK: http://www.pup-zawiercie.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:1342.html 


*    NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY ORAZ ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH
(data publikacji: 2016-04-05)

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu zaprasza pracodawców do składania wniosków o:
•    organizację doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
•    organizację prac interwencyjnych
realizowanych ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 uczestnikami projektu mogą być wyłącznie: osoby powyżej  30 roku życia (od dnia 30 urodzin),  bezrobotne,  dla  których  został  ustalony II  profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 149) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
•    osoby powyżej 50 roku życia;
•    kobiety;
•    osoby niepełnosprawne;
•    osoby długotrwale bezrobotne ( tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie minimum 12 miesięcy );
•    osoby o niskich kwalifikacjach ( tj. posiadające  wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej ).

UWAGA
Jednocześnie w związku z koniecznością objęcia wsparciem osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz realizacją obligatoryjnych wskaźników pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby kwalifikujące się równocześnie do kilku grup ( np. długotrwale bezrobotna kobieta o niskich kwalifikacjach ).

Wnioski dostępne są na stronie internetowej PUP w Zawierciu oraz w pokoju:
4.11 tel. 326721179 w. 274 (wyposażenie/doposażenie), 4.02 tel. 326721179 w. 262 (prace interwencyjne)
Terminy naborów: wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy:   od 11.04.2016r. do 18.04.2016r.
Prace interwencyjne:  od 11.04.2016r. – nabór otwarty

LINK: http://www.pup-zawiercie.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:1341.html 


*    Nabory wniosków w ramach PFRON 
(data publikacji: 2016-04-05)

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, w związku z otrzymaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), że ogłasza nabór wniosków o:
•    organizację stażu dla osoby niepełnosprawnej (od 11.04.2016r.),
•    organizację prac interwencyjnych dla osoby niepełnosprawnej (od 11.04.2016r.),
•    refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (od 11.04.2016r.),
•    skierowanie na szkolenie osoby niepełnosprawnej (od 11.04.2016r.),
•    przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej osobie niepełnosprawnej(od 18.04.2016r.).
Druki powyższych wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pup-zawiercie.pl oraz w siedzibie PUP Zawiercie od 06.04.2016r.

LINK: http://www.pup-zawiercie.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:1339.html

14

KWI

2016

425

razy

czytano

322/355

Agencja Rozwoju Zawiercia

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.