Ustawa przekształceniowa - INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Strona główna » Aktualności » Ustawa przekształceniowa - INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

wielkość tekstu: A | A | A

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

dotycząca przekształcenia z dniem 1 stycznia 2019 r.
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716) z późn. zm.), zwanej dalej ustawą przekształceniową, z dniem

1 stycznia 2019 r. (co do zasady, gdyż ustawa przewiduje, że przekształcenie może nastąpić w innej dacie) prawo użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Przepisy dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (dotyczy to podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni mieszkaniowych).

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą (w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) , w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 14 ustawy przekształceniowej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności złożyć Prezydentowi Miasta Zawiercie oświadczenie o zamiarze wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej przez okres:

  1. 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia wynosi 1%,
  2. 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia wynosi 2%,
  3. 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia wynosi 3%,
  4. w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia, jest wyższa niż 3%.

Przy takim sposobie wnoszenia opłat nie będą miały zastosowania przepisy o pomocy publicznej de minimis.

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą w okresie pozostałym do wnoszenia opłaty w każdym czasie, z uwzględnieniem art. 14 ustawy o przekształceniu, może złożyć nowe oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty stosownie do art. 7 ust. 6 albo 6a, z uwzględnieniem dotychczas wniesionych opłat.

W takiej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy o pomocy publicznej de minimis.

Prezydent Miasta Zawiercie wydaje zaświadczenie potwierdzające wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty w terminie 30 dni od dnia złożenia nowego oświadczenia.

Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis.

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  jest zobowiązany do:

  1. złożenia wniosku o udzielenie pomocy, którego wzór określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010, Nr 53, poz. 311, z późn. zm.),
  2. przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  3. przedłożenia informacji o sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy (sprawozdanie finansowe lub też rozliczenia roczne PIT) za okres  3 ostatnich lat kalendarzowych (rok bieżący oraz dwa go poprzedzające, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości).

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie 3 lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR. Jednakże świadczenia usług zintegrowanych, w których sam transport jest tylko jednym z elementów usługi, np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów, nie należy uznawać za usługi transportowe.

W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie  powyższych limitów pomocy de minimis stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości.
Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Urząd Miejski w Zawierciu 
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie
Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu
II piętro – pokój nr 218

Tel.: 32 494 12 63, 32 494 12 56
poniedziałek w godzinach 8:00 - 16:00
wtorek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00

czytano: 177 razy

autor: park.zawiercie.eu

data dodania: 2019-02-05 08:09:24

Zainwestowali w strefie
  • ALURON otrzymał kolejne zezwolenie na rozbudowę zakładu produkcyjnego znajdującego się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej położonej na terenie SAG w Zawierciu. Tym razem jest to budowa nowej hali produkcyjnej oraz najnowszej generacji lakierni pionowej do malowania profili ...dalej 
  • Otwarty we wrześniu ubiegłego roku zakład produkcyjny firmy Promar, powstały w strefie aktywności gospodarczej w Zawierciu, to jedna z największych inwestycji firmy w ostatnich latach. Została ona zrealizowana w bardzo szybkim tempie. Dzięki doskonałej współpracy z władzami miasta ...dalej 
  • Dynamiczny rozwój firmy Inter Cars S.A., której jesteśmy od wielu lat partnerem skłonił nas do zmiany dotychczasowej siedziby. Wybór nowej lokalizacji nie był przypadkowy. Szukaliśmy terenu dobrze skomunikowanego w atrakcyjnej cenie. Oferta Strefy Aktywności Gospodarczej oraz sprzyjający ...dalej 

Zawierciański Park Przemysłowo - Technologiczny
ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 13 34
e-mail: biuro@park.zawiercie.eu

Strona Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - tereny inwestycyjne, dotacje unijne, innowacje, doradztwo, konsultacje.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna