Dotacje

Strona główna » Dotacje

wielkość tekstu: A | A | A

Agencja Rozwoju Zawiercia informuje o bieżących możliwościach pozyskania środków zewnętrznych. Analizie podlegają Krajowe Programy Operacyjne, Programy Ministerialne oraz Programy Wojewódzkie.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, ogłoszono konkurs: Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

1.Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów - celem interwencji EFS jest rozwijanie u uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.

2.Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

3.Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego – celem interwencji EFS jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).

Maksymalny poziom dofinansowania - 90,00 %

Termin składania wniosków o dofinansowanie - od 2017-11-30 do 2018-01-18

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/287

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, ogłoszono konkurs: Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

O dofinansowanie mogą starać się:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 5. Szkoły wyższe;
 6. Organizacje pozarządowe;
 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Beneficjentem projektu realizowanego w formule grantowej może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego.

W ramach konkursu można starać się o dofinansowanie następujących typów działań:

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Typ 1. nie ma zastosowania dla projektów realizowanych w formule grantowej oraz dla budynków jednorodzinnych (w projektach parasolowych).

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Termin składania wniosków o dofinansowanie od 29.12.2017 r. do 29.06.2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/291

 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłoszono konkurs: Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej / 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej, Infrastruktura i Środowisko

Dofinansowanie może być udzielone następującym podmiotom:

- przedsiębiorcy (forma prawna –kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),

- jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna –kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),

- spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna –kod 140) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna –kod 115) z obszaru Województwa Śląskiego.

W ramach projektu można starać się o dofinansowanie na następujące typy zadań:

 1. budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;
 2. wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;
 3. budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodującej zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach;
 4. budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji, a w tym, m.in. budowa sieci ciepłowniczych w celu przyłączenie istniejącego systemu przesyłu ciepła do nowego lub zmodernizowanego (w kierunku zwiększenia mocy) źródła ciepła;
 5. w przypadku instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW: budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące biomasę jako paliwo;
 6. w przypadku instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejsze lub równej 20 MW:
 • budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza (w przypadku paliw pochodzących z OZE lub paliw kopalnych). W przypadku nowych jednostek kogeneracji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii
 • przebudowa istniejących instalacji na instalacje wykorzystujące jednostki wysokosprawnej kogeneracji skutkująca redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do strumienia ciepła w istniejącej instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne;
 1. realizacja kompleksowych projektów (spełniających kryteria z punktów 5lub 6 dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu, dzięki którym możliwe będzie wykorzystania ciepła/ chłodu powstałego w danej instalacji.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85 %.

Termin składania wniosków o dofinansowanie od 29.12.2017 do 26.02.2018r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/17-kompleksowa-likwidacja-niskiej-emisji-na-terenie-konurbacji-slasko-dabrowskiej-173-promowanie-wykorzystywania-wysokosprawnej-kogeneracji-ciepla-i-energii-elektrycznej-w-konurbacji-slasko-dabrowskiej-1/

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 583,1817 i 1948 i z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata.

PRIORYTETY ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM:

Zadanie 1. Renowacja i znakowanie szlaków turystycznych na terenie Polski

Zadanie 2. Organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych na terenie Polski w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne)

Zadanie 3. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych na rzecz rozwoju turystyki

Zadanie 4. Działania wspierające tworzenie, rozwój i promocję terytorialnych marek turystycznych

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego musi wynosić 80 000 zł.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 75 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

Termin składania ofert upływa w dniu 3 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2017-rok/2174,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2018.html

 

Konkurs grantowy Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, ”Na 100 Niepodległa”!

W konkursie mogą wziąć udział organizacje posiadających osobowość prawną takie jak: fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, państwowe szkoły, bursy uczniowskie, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego.

Celem Konkursu jest:

 1. wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli, zachęcenie do odnowienia lub nawiązania więzi międzypokoleniowych;
 2. zachęcenie dzieci i młodzieży do działań zwiększających poziom ich wiedzy dotyczącej historii Polski;
 3. zachęcenie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą do tworzenia inspirujących zadań, które zapoznają z tradycją, inspirują do uczczenia miejsc pamięci, przypominają okoliczności historycznych wydarzeń lokalnych, bądź ogólnopolskich.

Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty w ramach dwóch ścieżek:

 1. Ścieżka I: projekty w zakresie wychowania patriotycznego w postaci zajęć lub warsztatów pokazujących znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększających wiedze historyczną na temat Polski (grupa docelowa: dzieci i młodzież w wieku od 7do 18 lat , które są objęte edukacją szkolną). Wygrywa najlepszych 55 projektów, które zostaną dofinansowane każdy w kwocie do 10 000,00 złotych.
 2. Ścieżka II: przygotowanie imprezy jednorazowej lub imprez cyklicznych o charakterze patriotycznym(grupa docelowa dzieci i młodzież od 7 do 18 lat).Wygrywa najlepszych 5 projektów, które zostaną dofinansowane każdy do 120 000,00 złotych.

Termin naboru: do 16 lutego 2018 roku

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/start-programu-patriotycznego

 

 

Zainwestowali w strefie
 • ALURON otrzymał kolejne zezwolenie na rozbudowę zakładu produkcyjnego znajdującego się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej położonej na terenie SAG w Zawierciu. Tym razem jest to budowa nowej hali produkcyjnej oraz najnowszej generacji lakierni pionowej do malowania profili ...dalej 
 • Otwarty we wrześniu ubiegłego roku zakład produkcyjny firmy Promar, powstały w strefie aktywności gospodarczej w Zawierciu, to jedna z największych inwestycji firmy w ostatnich latach. Została ona zrealizowana w bardzo szybkim tempie. Dzięki doskonałej współpracy z władzami miasta ...dalej 
 • Dynamiczny rozwój firmy Inter Cars S.A., której jesteśmy od wielu lat partnerem skłonił nas do zmiany dotychczasowej siedziby. Wybór nowej lokalizacji nie był przypadkowy. Szukaliśmy terenu dobrze skomunikowanego w atrakcyjnej cenie. Oferta Strefy Aktywności Gospodarczej oraz sprzyjający ...dalej 
Formularz zapytaniowy

Zawierciański Park Przemysłowo - Technologiczny
ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 13 33; +48 32 494 13 34
e-mail: biuro@park.zawiercie.eu

Strona Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - tereny inwestycyjne, dotacje unijne, innowacje, doradztwo, konsultacje.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna