Dotacje

Strona główna » Dotacje

wielkość tekstu: A | A | A

Agencja Rozwoju Zawiercia informuje o bieżących możliwościach pozyskania środków zewnętrznych. Analizie podlegają Krajowe Programy Operacyjne, Programy Ministerialne oraz Programy Wojewódzkie.

NFOiŚ, Polska Geotermia Plus

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.) wykonujący działalność gospodarczą

Celem programu jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce.

7.5.1.1 budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym, lub

7.5.1.2 modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub

7.5.1.3 wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego, z wyłączeniem przedsięwzięć wskazanych w podpunkcie 7.5.2.6 regulaminu

Budżet programu to 600 mln zł z możliwością jego zwiększenia. Przewidziano dwie formy dofinansowania: dotacje – do 40% kosztów kwalifikowanych (do 50% w przypadku przedsięwzięć geotermalnych wykorzystujących technologię ORC) oraz pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku pożyczek – od 1 do 300 mln zł – oprocentowanie wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 20 lat.

Ogłoszony nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wpływające do NFOŚiGW wnioski oceniane będą na bieżąco.
Wnioski należy składać w terminie od 3.07.2019 r. –   20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/polska-geotermia-plus/

PZU, Pomoc to moc

Fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe oraz organizacje pożytku publicznego działające na rzecz społeczności lokalnych.

Projekty lub inicjatywy, które mają na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych w zakresie zgodnym z obowiązującym na dzień składania wniosku przewodnim celem prewencyjnym oraz których obszar oddziaływania dotyczy społeczności lokalnych (tzw. „zadanie prewencyjne”).
Aktualny przewodni cel prewencyjny to „Zdrowa i bezpieczna rodzina”.

2.000 – 100.000 zł, 100%.

Do 20 każdego miesiąca

https://pomoctomoc.pl/

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego, Na dobry początek

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), biblioteki publiczne oraz domy kultury.

Program przewiduje dofinansowanie nowatorskich projektów stymulujących rozwój dzieci w wieku od 3 do 9 lat uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej. W ramach programu można również uzyskać dotacje na projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat nieuczestniczących w żadnej formie edukacji przedszkolnej.

Projekty mogą być zgłaszane w ramach dwóch ścieżek:
1) ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej) – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-9 lat;
2) ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) – projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat.

maks. 15.000 zł, 100%.

Do 14 lipca 2019

https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-poczatek/

Biuro Programu „Niepodległa”, Koalicje dla Niepodległej

Organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych), w partnerstwie z co najmniej dwoma innymi podmiotami.
Jednostki, z którymi można zawierać partnerstwo w ramach realizacji projektów:
– jednostki samorządu terytorialnego;
– państwowe i samorządowe instytucje kultury;
– archiwa państwowe;
– kościoły i związki wyznaniowe;
– przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
– uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
– państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
– organizacje pozarządowe;
– spółdzielnie mieszkaniowe;
– spółdzielnie socjalne w myśl ustawy o spółdzielniach socjalnych.

1. Projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne wspierające społeczności lokalne w działaniach dotyczących identyfikowania i upowszechniania wiedzy o lokalnej historii i dziedzictwie kulturowym.
2. Lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne.
3. Wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, działania przy identyfikowaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), archiwa społeczne.
4. Rekonstrukcje wydarzeń historycznych.
Zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

2.000 – 20.000 zł, 100%.

Do 15 lipca 2019r.

https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-do-programu-dotacyjnego-koalicje-dla-niepodleglej/

Fundusze Norweskie, Program Edukacja: Profesjonalny rozwój kadry – wizyty studyjne

Polskie podmioty prawa, działające w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej.
Instytucje, publiczne i niepubliczne, działające w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, oraz we wszelkich formach, m.in.:
1. Szkoły (podstawowe, licea, zawodowe/branżowe, technika, szkoły wyższe).
2. Instytucje prowadzące studia III stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji III stopnia (uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe).
3. Instytucje kształcenia i szkoleń zawodowych, kształcenia ustawicznego, m.in.:
– ośrodki doskonalenia nauczycieli,
– izby rzemieślnicze,
– centra kształcenia praktycznego,
– centra kształcenia ustawicznego.
4. Instytucje prowadzące zawodową i niezawodową edukację dorosłych, m.in.:
– stowarzyszenia i fundacje aktywne w obszarze edukacji dorosłych,
– instytucje kultury (np. biblioteki, muzea, domy kultury),
– publiczne i niepubliczne placówki wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych (w tym np. urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, zakłady penitencjarne).
5. Organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym (np. samorządy lokalne, kuratoria, ministerstwa, placówki kształcenia nauczycieli).
6. Organizacje pracodawców.
7. Ośrodki badawcze.
8. Inne organizacje non-profit związane z edukacją.

Realizacja działań w ramach Komponentu I ma przyczyniać się do rozwoju zawodowego osób pracujących w sektorze edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem kadry zarządzającej, decydentów oświatowych i konsultantów / mentorów, w celu poprawy oferty edukacyjnej, rozwoju zawodowego nauczycieli oraz edukacji włączającej.
W ramach Komponentu możliwa jest realizacja dwóch typów działań:
a) wizyt studyjnych - krótkie wizyty do Państw -Darczyńców mające na celu rozwój zawodowy pracowników z sektora edukacji formalnej lub pozaformalnej, z wyłączeniem edukacji przedszkolnej, w formie wymiany doświadczeń bądź wizyt typu „job shadowing” na zaproszenie Instytucji Przyjmującej.

W jednej wizycie może uczestniczyć maksymalnie 5 osób z instytucji.
Celem wizyt jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, nawiązanie lub rozszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte doświadczenie/wiedzę.

b) intensywnych szkoleń - szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji.
Celem intensywnych szkoleń jest doskonalenie zawodowe osób pracujących w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej.

do 100% (do 90% w przypadku organizacji pozarządowych), 1.975– 8.975 euro.

Do 15 września 2019r.

http://education.org.pl/nabory_archiwum/wizyty-studyjne-nabor-i-szkic/

POPC, Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

1. Organizacje pozarządowe.
2. Partnerstwa organizacji pozarządowych z JST.
3. Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku.
4. Instytucje publiczne z obszaru nauki.
5. Instytucje publiczne z obszaru edukacji.
6. Instytucje publiczne z obszaru kultury.
7. Szkoły wyższe.
8. Partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury.
Wsparcie uzyskają projekty, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych, w szczególności poprzez:
– e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
– rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
– pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.
Przykłady szkoleń:
– dziennikarstwo online,
– projektowanie graficzne,
– korzystanie z cyfrowych usług (administracja, bankowość, zdrowie),
– programowanie w różnych językach,
– sztuczna inteligencja,
– big data.
Rodzaj wyposażenia możliwego do zakupu jest uwarunkowany przedmiotem i charakterystyką konkretnego szkolenia. W ramach projektu jest możliwe wyposażenie GOK w sprzęt komputerowy, tablety, roboty, maty edukacyjne, drukarki 3D oraz oprogramowanie. Możliwy jest również zakup i wytworzenie materiałów dydaktycznych dla pracowników GOK.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 450 000,00 PLN.

Od 30.06.2019-31.07.2019r.

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-iii-os/dzialanie-3-2/nabor-wnioskow-popc-3-2-piaty-konkurs

Instytut Książki, Kraszewski. Komputery dla bibliotek

1. Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi.
2. Samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2016 r. i/lub w 2017 r. oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”.

Dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10.000 zł.

Cel: zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Koszty kwalifikowalne:
– zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych,
– zakup pamięci oraz dysków zewnętrznych,
– zakup jednostek zasilających,
– zakup klawiatur, myszy, skanerów, kamer internetowych, mikrofonów do komputerów, czytników kodów,
– zakup monitorów, drukarek, głośników do komputerów, słuchawek do komputerów, czytników książek elektronicznych,
– zakup urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów dotykowych,
– zakup robotów edukacyjnych, tablic i monitorów interaktywnych, systemów wizualizacji wieloekranowej,
– zakup urządzeń do transmisji i ochrony danych (firewalle, modemy, routery, transmitery bluetooth, switche,
– zakup oprogramowania (np. systemu operacyjnego), w tym oprogramowania antywirusowego,
– zakup oprogramowania narzędziowego (z wyłączeniem systemów bibliotecznych).
Samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki są zobowiązane do przekazania zakupionego sprzętu oraz oprogramowania do dyspozycji biblioteki (a nie innych jednostek podległych).

10.000 – 30.000 zł, maks. 85%.

Do 31.07.2019r.

https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,kraszewski-komputery-dla-bibliotek,2.html

Fundacja TechSoup, Inicjatywa Meet and Code

Wydarzenia mogą być zaplanowane i zrealizowane przez różnego rodzaju grupy społeczne, np. działające przy szkołach, ekspertów i przedsiębiorstwa z branży IT lub kluby informatyczne. Jednakże, aby uzyskać dofinansowanie, organizatorem wydarzenia musi być organizacja pozarządowa zarejestrowana w KRS, np. stowarzyszenie sympatyków szkoły lub rodziców i nauczycieli.

Inicjatywa Meet and Code ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat w świat technologii oraz programowania. Zorganizowane wydarzenia pokażą młodym ludziom, jak dobrą zabawą może być programowanie oraz jak za pomocą kodowania realizować swoje pomysły. Uczestnicy wydarzeń poznają działanie technologii oraz wpływ IT na ich codzienne życie, a poprzez odkrywanie szerokiego wachlarza rozwiązań technologicznych, tematów związanych z cyfryzacją oraz kreatywnego kodowania będą motywowani i zachęcani do rozwijania kompetencji cyfrowych niezbędnych w dzisiejszym świecie.

Wydarzenie musi odbyć się w trakcie Europejskiego Tygodnia Kodowania między 5 a 20 października 2019 roku.

Idea: Europejski Tydzień Kodowania (ang. Code Week) odbędzie się między 5 a 20 października. Idea Tygodnia Kodowania została opracowana przez Young Advisors, grupę doradczą Neelie Kroes, byłą Komisarz UE ds. Agendy Cyfrowej i jest wspierana przez Komisję Europejską. W ramach inicjatywy Meet and Code przewidywane jest dofinansowanie do kwoty 400 € na wydarzenie promujące programowanie lub nowe technologie i zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania.

Każde wydarzenie ocenione pozytywnie otrzyma zazwyczaj kwotę w wysokości 400 €.

od 03.06.2019 do 08.09.2019.

https://www.meet-and-code.org/pl/pl/conditions-of-participation

Zainwestowali w strefie
  • ALURON otrzymał kolejne zezwolenie na rozbudowę zakładu produkcyjnego znajdującego się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej położonej na terenie SAG w Zawierciu. Tym razem jest to budowa nowej hali produkcyjnej oraz najnowszej generacji lakierni pionowej do malowania profili ...dalej 
  • Otwarty we wrześniu ubiegłego roku zakład produkcyjny firmy Promar, powstały w strefie aktywności gospodarczej w Zawierciu, to jedna z największych inwestycji firmy w ostatnich latach. Została ona zrealizowana w bardzo szybkim tempie. Dzięki doskonałej współpracy z władzami miasta ...dalej 
  • Dynamiczny rozwój firmy Inter Cars S.A., której jesteśmy od wielu lat partnerem skłonił nas do zmiany dotychczasowej siedziby. Wybór nowej lokalizacji nie był przypadkowy. Szukaliśmy terenu dobrze skomunikowanego w atrakcyjnej cenie. Oferta Strefy Aktywności Gospodarczej oraz sprzyjający ...dalej 

Zawierciański Park Przemysłowo - Technologiczny
ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 13 34
e-mail: biuro@park.zawiercie.eu

Strona Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - tereny inwestycyjne, dotacje unijne, innowacje, doradztwo, konsultacje.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna