Dotacje

Strona główna » Dotacje

wielkość tekstu: A | A | A

Agencja Rozwoju Zawiercia informuje o bieżących możliwościach pozyskania środków zewnętrznych. Analizie podlegają Krajowe Programy Operacyjne, Programy Ministerialne oraz Programy Wojewódzkie.

 

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2019 roku

Wnioskodawca

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

1) samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzo­nych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych1);

2) organizacje pozarządowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami)

Zakres

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świę­towanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczegól­nych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach progra­mu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:

 1. budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce mają doświad­czenia regionalne i lokalne;
 2. upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświad­czeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa pol­skiego;
 3. upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepod­ległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

 1. festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne)
 2. rekonstrukcje historyczne;
 3. wystawy wraz z katalogami;
 4. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsz­taty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
 5. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 6. murale;

Wysokość dofinansowania

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł brutto.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 100 000 zł brutto.

Poziom dofinansowania ze środków BPN nie może przekroczyć 85% całości bu­dżetu zadania.

Termin składania wniosków o dofinansowanie do 26 marca 2019

Link do strony z dokumentacją konkursową

https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-do-konkursu-dotacyjnego-niepodlegla-2019/

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”

Wnioskodawca

O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- podmioty o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj.:

 • organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej;

-  jednostki samorządu terytorialnego tworzące kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zatrudnieniu socjalnym”.

Zakres

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy.

 • Konkurs 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”

Jego celem jest wzmocnienie roli klubów integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do usamodzielnienia się.

 • Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”

Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.

 • Konkurs 3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Konkurs dotyczy projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne.

 • Konkurs 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”

W ramach konkursów zaplanowano 5 konferencji regionalnych w pięciu województwach oraz jedną konferencję centralną podsumowującą konferencje regionalne. Tematy tam poruszane mają być inspiracją dla innych podmiotów do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana na realizację zadania publicznego wynosi 50 000 -100 000 złotych

Termin składania wniosków o dofinansowanie do 21 marca 2019 r.

Link do strony z dokumentacją konkursową

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Od,wykluczenia,do,aktywizacji,-,ogloszenie,o,konkursie,uzupelniajacym,4118.html?fbclid=IwAR1PoPdwH-CXI4X8rXdGKksGZQYhx2ak8r39LtS8wic6P1K8vHEx6xoILZM

WFOŚiGW, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Wnioskodawca

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 • spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 085),
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 429, kod 430, kod 431, kod117 - dotyczy wyłącznie TBSów),
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne) forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 429, kod 430, kod 431),
 • porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Zakres

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie śląskim tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. 

W ramach Poddziałania 1.7.1 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP (Działanie 1.7 pkt 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.7.1), takie jak:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);
 • przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

Wysokość dofinansowania

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. 

Termin składania wniosków o dofinansowanie od 29.03.2019 r. do 27.05.2019 r.

Link do strony z dokumentacją konkursową

https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-1-4-2019.html

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Groby i cmentarze wojenne w kraju

Wnioskodawca

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawujące opiekę nad grobem lub cmentarzem wojennym, którego dotyczy wniosek:

1) organizacje pozarządowe;

2) jednostki samorządu terytorialnego;

3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

4) samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

5) uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne.

Zakres

Głównym celem Programu jest zaangażowanie w opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi jak największej liczby różnych podmiotów.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

ZADANIE NR 1

 • W ramach zadania nr 1 kwalifikują się:
 • utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych, zapewnienie porządku na ich terenie;
 • działania związane z ekshumacją i przenoszeniem grobu wojennego;
 • badania archeologiczne niezbędne do wykonania zadania;
 • działania o charakterze remontowym i konserwatorskim przy grobach i cmentarzach wojennych, mające na celu zachowanie jego autentyzmu;

UWAGA! Zadanie nie związane z konkretnym grobem lub cmentarzem wojennym (przynajmniej jednym spełniającym kryteria definicji z § 2 ust.1 regulaminu) na terenie Polski nie spełnia wymogów formalnych regulaminu i nie będzie rozpatrywane.

ZADANIE NR 2

W ramach zadania nr 2 kwalifikują się:

 • gromadzenie danych ofiar walk i męczeństwa i innego rodzaju danych historycznych oraz tworzenie baz danych i inwentaryzacja;
 • działania związane z poszukiwaniami grobów wojennych;
 • działania wydawnicze;
 • działania edukacyjne;
 • badania archeologiczne.
 • włączenie wolontariuszy i lokalnej społeczności do opieki lub prac badawczych.

UWAGA! Zadanie nie związane z konkretnym grobem lub cmentarzem wojennym (przynajmniej jednym spełniającym kryteria definicji z § 2 ust.1 regulaminu) na terenie Polski nie spełnia wymogów formalnych regulaminu i nie będzie rozpatrywane.

ZADANIE NR 3

W ramach zadania nr 3 kwalifikują się zadania łączące wybrane spośród działań określonych w ramach zadań nr 1-2.

UWAGA! W ramach zadań multidyscyplinarnych nie można realizować działań związanych z infrastrukturą grobu lub cmentarza wojennego określonych w zadaniu nr 4 !

UWAGA! Zadanie nie związane z konkretnym miejscem grobem lub cmentarzem wojennym (przynajmniej jednym spełniającym kryteria definicji z § 2 ust.1 regulaminu) na terenie Polski nie spełnia wymogów formalnych regulaminu i nie będzie rozpatrywane.

ZADANIE NR 4

W ramach zadania nr 4 kwalifikują się:

 • roboty budowlane, przebudowa oraz inne prace podejmowane w celu stworzenia, zabezpieczenia, wznoszenia pomników, nadania właściwego charakteru grobowi i cmentarzowi wojennemu;
 • przygotowanie dokumentacji technicznej i/lub konserwatorskiej, niezbędnej do działań wskazanych w punktach powyżej;
 • zakup sprzętu niezbędnego do utrzymywania porządku na terenie grobu lub cmentarza wojennego;
 • oznakowanie drogi do miejsca grobu lub cmentarza wojennego oraz obiektów i miejsc związanych z jego historią;

UWAGA! Działania inwestycyjne z wskazanego wyżej zakresu nie mogą być finansowane w ramach zadania nr 3 (zadanie multidyscyplinarne)!

UWAGA! Zadanie nie związane z konkretnym grobem lub cmentarzem wojennym (przynajmniej jednym spełniającym kryteria definicji z § 2 ust.1) na terenie Polski nie spełnia wymogów formalnych regulaminu i nie będzie rozpatrywane.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie w wysokości od 10 000,00 – 300 000,00 zł

Wysokość dofinansowania 80%.

Termin składania wniosków o dofinansowaniedo 29 marca 2019 roku.

Link do strony z dokumentacją konkursową

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wspieranie zadań muzealnych

Wnioskodawca

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

2) organizacje pozarządowe;

3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Zakres

Strategicznym celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

Zadanie nr 1: organizacja czasowych wystaw muzealnych

Zadanie nr 2: modernizacja stałych wystaw muzealnych

Zadanie nr 3: tworzenie stałych wystaw muzealnych

Zadanie nr 4: publikacja bezpłatnych katalogów do wystaw bądź zbiorów muzealnych

Zadanie nr. 5: konserwacja zbiorów

Zadanie nr 6: wyposażanie pracowni konserwatorskich

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie wynosi od 40 000,00 – 400 000,00 zł.

Poziom dofinasowania od 50%-80%.

Termin składania wniosków o dofinansowanie do 29 marca 2019 roku.

Link do strony z dokumentacją konkursową

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/wspieranie-dzialan-muzealnych.php

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2019

Wnioskodawca

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:

1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;

2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zakres

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych o dofinansowanie których można się starać zostały podzielone na trzy grupy.

Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.

Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

Trzecią grupą zadań są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo Sportu i Turystyki zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.

Termin składania wniosków o dofinansowanie od 4 do 31 marca 2019 r.

Link do strony z dokumentacją konkursową:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2019-rok/2486,Sportowa-Polska-Program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej-EDYCJA-2019.html

Fundacja BGK, „Małe Miasto”

Wnioskodawca

W Konkursie mogą brać udział:

 1. fundacje;
 2. stowarzyszenia;

przy współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.

Zakres

Kluczowym działaniem Konkursu „Małe Miasto” jest symulacja dorosłego życia przez Uczestników, gdzie uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia przez 5 dni w warsztatach edukacyjnych u Przedsiębiorców reprezentujących różne branże.

Warsztaty zorganizowane są na stanowiskach, które są jednocześnie miejscem nauki praktycznej Uczestników. Przedsiębiorcy są zobowiązani do wyposażenia stanowisk w niezbędne sprzęty i materiały edukacyjne potrzebne do nauki zawodu. Uczestnicy Projektu wykonują czynności pod okiem fachowców/nauczycieli zawodu co najmniej trzy godziny dziennie, po uprzednim instruktażu. Za wykonane czynności Uczestnicy otrzymują Walutę Małego Miasta, którą mogą wydać lub pomnożyć odkładając na lokacie w Banku, a następnie dokonać zakupów w Sklepie Marzeń. Na terenie Małego Miasta funkcjonuje Małomiasteczkowy Urząd Skarbowy, do którego obowiązkowo każdy Uczestnik codziennie odprowadza „podatki”. Podatki, zostaną przeznaczone na zakup dóbr materialnych, które przyczynią się do zmiany publicznej przestrzeni miasta, na terenie którego odbywa się Małe Miasto. Podczas trwania Projektu Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazywania na bieżąco wydarzeń z Małego Miasta do mediów (prasa, radio, telewizja, Internet itp.). Wnioskodawca jest zobowiązany do pozyskania do współpracy minimum: 10 Sponsorów, 10 Przedsiębiorców oraz jedną jednostkę samorządu terytorialnego.

Adresatem działań konkursowych są dzieci w wieku od 8 do 12 lat, mieszkające w gminach od 25 tys. do 100 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat obrotu i wartości pieniądza, sposobów oszczędzania pieniędzy, pogłębiania wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki (praca, wynagrodzenie, podatki itp.). Cel zostanie osiągnięty za pomocą edukacji poprzez zabawę, wykłady i zajęcia praktyczne.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 1. przygotowanie stanowisk, dostosowanych do przeprowadzenia czynności pokazowych dla Uczestników, stanowiska mają być jednocześnie miejscem nauki praktycznej Uczestników;
 2. opracowanie i produkcja materiałów programowych (np. identyfikatory, smycze, karty Uczestnika);
 3. opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych Projektu (np. balony, opaski, torby, koszulki, rollupy, flagi, plakaty, banery, broszury itp.);
 4. ubezpieczenie, ochrona, wyżywienie Uczestników Projektu;
 5. koszty produkcji filmu z realizacji Projektu.

Wysokość dofinansowania

Jeden Projekt może otrzymać Dofinansowanie w kwocie brutto do 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Termin składania wniosków o dofinansowanie od 18 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r.

Link do strony z dokumentacją konkursową

https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/juz-dzis-rusza-kolejna-edycja-malego-miasta?fbclid=IwAR3xlA-USvN5A0r9g24OCwT3TqRf_VUQjBR_jWIh82PWOlod2ebKj1veuXc

 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.  Lato w teatrze 2019

Wnioskodawca
Lato w teatrze to ogólnopolski program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chcą zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży zakończone pokazem.

Zakres

Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej. Z tego względu program nie przewiduje udzielania dofinansowań jako pomocy publicznej. Dla zapewnienia zgodności zadania z celami programu i wyłączeniu zadania z zakresu pomocy publicznej każdy wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami określonymi w załączniku nr 1.

Projekt ubiegający się o dofinansowanie w ramach Programu Lato w teatrze, jak również w ramach Modułu Lato w teatrze +, musi być zgodny z następującymi kryteriami:

a) uczestnikami Projektu są dzieci lub młodzież w ustalonym przez Wnioskodawcę przedziale wiekowym. Wnioskodawca określa liczbę uczestników (podczas realizacji projektu dopuszcza się jej zmianę nie przekraczającą 20% deklarowanej liczby),
b) Projekt nie jest częścią innego projektu, ale stanowi autorską, samodzielną propozycję edukacyjną,
c) Projekt polega na prowadzeniu warsztatów twórczych. Praca może odbywać się w grupach (np. grupa aktorska i/lub taneczna, kostiumowo-scenograficzna, muzyczna, promocyjno-dziennikarska, techniczna itp.). Zasady formowania się grup i zasady pracy w grupach ustala Wnioskodawca,
d) Projekt kończy co najmniej jednokrotna prezentacja efektów pracy uczestników, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.
e) Dodatkowo w przypadku ubiegania się o udział w Module Lato w teatrze + Projekt przygotowany jest w partnerstwie merytorycznym z instytucją lub organizacją, która do tej pory nie była beneficjentem Programu. Wnioskodawca i jego partner wspólnie przygotowują koncepcję Projektu polegającą na współpracy na wszystkich etapach jego realizacji (przygotowywanie wniosku, promocja Projektu, rekrutacja uczestników, koordynacja Projektu, współprowadzenie warsztatów artystycznych, przygotowanie budżetu Projektu, nawiązywanie partnerstw z innymi podmiotami). Szczegółowe zasady współpracy ustalają Wnioskodawca wraz z partnerem.

2. Warsztaty, półkolonie i kolonie realizowane w ramach Projektu powinny trwać przez dwa tygodnie (14 dni) z ewentualnym wyłączeniem niedziel i świąt. Każdy z uczestników bierze udział w 6 godzinach zegarowych zajęć dziennie (włączając w to przerwy). Wyjątek mogą stanowić zajęcia w sobotę – czas ich trwania może być krótszy niż 6 godzin zegarowych oraz mogą przybrać dowolną formę spotkania. Dokładny wymiar i rozkład czasowy oraz harmonogram pracy z uczestnikami ustala Wnioskodawca.

Wysokość dofinansowania

Wartość dofinansowania wynosić będzie maksymalnie 40 000 zł brutto na jeden Projekt. Wnioskodawca musi zapewnić finansowy wkład własny do Projektu w wysokości minimum 10% wartości całego Projektu.

Termin składania wniosków o dofinansowanie do 15 marca 2019 roku

Link do strony z dokumentacją konkursową

http://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/gotowi-na-lato-w-teatrze-2019_2019-02-07/?fbclid=IwAR3Dn6jU07L_gCxDXVdcZ2jkk67mvdP8frlj0MyuFtwZ8KiXR4sxWT4SyXg

 

Muzeum Historii Polski, Patriotyzm Jutra

Wnioskodawca

Wnioskodawcami mogą być:

1) Organizacje pozarządowe, tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;

2) Samorządowe instytucje kultury.

Zakres

CELE PROGRAMU:

 1. Promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.
 2. Budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.
 3. Upowszechnianie polskich tradycji narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych.
 4. Ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych.
 5. Upamiętnianie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii "małych ojczyzn" i jej zasobów źródłowych.
 6. Przypominanie republikańskich i wielokulturowych tradycji dawnej Rzeczypospolitej.

Wysokość dofinansowania

W ramach Programu dofinansowane są Projekty, których minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł a maksymalna 70 000 zł brutto.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

 1. 30 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku;
 2. 70 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20%budżetu przedstawionego we wniosku.

Termin składania wniosków o dofinansowanie do 8 marca 2019 r.

Link do strony z dokumentacją konkursową

http://muzhp.pl/pl/c/1966/ruszya-xi-edycja-programu-patriotyzm-jutra?fbclid=iwar3asoglyef62rt3rgjbxpslcbqvyuib2gfl53qsmarhwqk3e_hnirpmece

 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030, Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019

Wnioskodawca

O dotację w ramach Konkursu ubiegać się mogą:

a. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
b. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c. spółdzielnie socjalne,
d. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Zakres

Głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości. Cele szczegółowe Programu to:1.Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;2.Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;3.Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Dotacje udzielane w ramach Priorytetu 1a będą przeznaczone wyłącznie na:

 1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego.
 2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
 3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Wysokość dofinansowania

W ramach niniejszego Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości od 100 tys. zł do 700 tys. zł.

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych w Konkursie wniosków nie jest wymagane.

Termin składania wniosków o dofinansowanie od 11 lutego 2019 r. od godziny 12.00 do 12 marca 2019 r. do godziny 12.00

Link do strony z dokumentacją konkursową

https://niw.gov.pl/proo-2019-start/?fbclid=IwAR1qtw4qKlScMEMnVa6q_2BwQf0vUFVLHgYlhUy3gXdVPQKGJ8MfWqdjytI

   

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje”

Wnioskodawca

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba pełnoletnia młodsza o co najmniej 25 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Zakres

Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Szukają osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – stwarzamy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Wysokość dofinansowania

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 15 000 zł.

Termin składania wniosków o dofinansowanie do 18 marca 2019 r.
Link do strony z dokumentacją konkursową

http://seniorzywakcji.pl/o-konkursie/

 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Wnioskodawca

Adresatami Otwartego Konkursu są m.in. instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy. O dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby prywatne.

Zakres

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia udziela dofinansowywania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 494 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669).
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wniosków, zapewniających realizację przedsięwzięcia, ukierunkowanych w szczególności na:

 1. rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
 2. prowadzenie dialogu i budowanie więzi międzykulturowych w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej;
 3. wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń;
 4. rozpowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów.

Środki finansowe z dotacji celowej Centrum mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników przedsięwzięcia, a także ich honorariów, jeśli jest to przewidziane w budżecie – zgodnie z Regulaminem Konkursu zaliczamy je do kosztów merytorycznych. Sfinansować można także wynagrodzenie koordynatora i innych osób zajmujących się obsługą przedsięwzięcia, koszty administracyjne, koszty promocji itp. Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ani po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. Wkład własny wnioskodawcy może być finansowy, rzeczowy lub osobowy. Może być to np. wolontariat – jego wartość należy oszacować mnożąc minimalną stawkę godzinową (w tym roku jest to 14,70 PLN) przez liczbę godzin przepracowanych przez wolontariusza przy realizacji przedsięwzięcia. Może to być także wkład rzeczowy: udostępnienie sali czy sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia itp. Za wkład własny uważane są także środki finansowe uzyskane przez wnioskodawcę z innych źródeł i wpłaty uczestników przedsięwzięcia. Nie określamy ani maksymalnej, ani minimalnej kwoty dofinansowania, o jaką może się ubiegać wnioskodawca.

Termin składania wniosków o dofinansowanie do 8 marca 2019 roku
Link do strony z dokumentacją konkursową

http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2019_zglos_sie.html

 

Minister Sportu i Turystyki, Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu
poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu
dzieci i młodzieży

Wnioskodawca

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Zakres

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000 zł,

Wysokość dofinansowania - 10 000,00 zł lub 15 000,00 zł

Termin składania wniosków o dofinansowanie do dnia 15 marca 2019 r.
Link do strony z dokumentacją konkursową

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

 

 

Zainwestowali w strefie
 • ALURON otrzymał kolejne zezwolenie na rozbudowę zakładu produkcyjnego znajdującego się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej położonej na terenie SAG w Zawierciu. Tym razem jest to budowa nowej hali produkcyjnej oraz najnowszej generacji lakierni pionowej do malowania profili ...dalej 
 • Otwarty we wrześniu ubiegłego roku zakład produkcyjny firmy Promar, powstały w strefie aktywności gospodarczej w Zawierciu, to jedna z największych inwestycji firmy w ostatnich latach. Została ona zrealizowana w bardzo szybkim tempie. Dzięki doskonałej współpracy z władzami miasta ...dalej 
 • Dynamiczny rozwój firmy Inter Cars S.A., której jesteśmy od wielu lat partnerem skłonił nas do zmiany dotychczasowej siedziby. Wybór nowej lokalizacji nie był przypadkowy. Szukaliśmy terenu dobrze skomunikowanego w atrakcyjnej cenie. Oferta Strefy Aktywności Gospodarczej oraz sprzyjający ...dalej 

Zawierciański Park Przemysłowo - Technologiczny
ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 13 34
e-mail: biuro@park.zawiercie.eu

Strona Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - tereny inwestycyjne, dotacje unijne, innowacje, doradztwo, konsultacje.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna