Dotacje

Strona główna » Dotacje

wielkość tekstu: A | A | A

Agencja Rozwoju Zawiercia informuje o bieżących możliwościach pozyskania środków zewnętrznych. Analizie podlegają Krajowe Programy Operacyjne, Programy Ministerialne oraz Programy Wojewódzkie.

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”

O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

 1. zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
 2. zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja 

Dofinansowaniem objęta jest:

 1. wymiana, modernizacja lub budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, wymiana źródeł  ciepła przeznaczonych    do ogrzewania  pomieszczeń lub  ogrzewania  pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w   przypadku   gdy   zasilanie   na   potrzeby   c.o. i c.w.u. następuje z jednego źródła) w istniejących obiektach,  na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie. 
 2. Zabudowa systemów  grzewczych  z  udziałem  odnawialnych  źródeł  energii służących  do  podgrzewu ciepłej wody użytkowej, wyłącznie takich jak pompy ciepła lub kolektory.
 3. Zastosowanie  rozwiązań  technicznych mających  na  celu  zwiększenie  oszczędności  energii w jednorodzinnych   budynkach   mieszkalnych, do  użytkowania  których  przystąpiono  przed 16.12.2002 r.:
 • docieplenie przegród budowlanych
 • wymiana okien i drzwi.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.wfosigw.katowice.pl/15-obszary-finansowania/2071-likwidacja-niskiej-emisji-program-smog-stop.html

 • Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektów:
1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych  i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji Programu Aktywizacji i Integracji - PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową
2. Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, tj. w już funkcjonujących Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
3. Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów, w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, tj.

a. Centrum Integracji Społecznej
b. Klubu Integracji Społecznej

4. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
5. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/199

 • Fundacja EY ogłasza konkurs grantowy „30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM”.

Celem konkursu jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcia i integracji środowiska opiekunów zastępczych.
Oferty należy składać do 27.04.2017 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.de.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja--promocja-rodzicielstwa-zastepczego---30-maja-swietujmy-razem-

 • Spółka APD Agency Sp. z o.o. ogłasza konkurs pn.: „ Podwórko Talentów Nivea”.

Celem konkursu jest wyłonienie 20 zwycięzców, którzy otrzymają Nagrodę w  Konkursie w postaci wybudowania we wskazanej przez nich Zwycięskiej Lokalizacji placu zabaw według Projektu przygotowanego przez NIVEA Polska Sp. z o.o. (lub przez podmiot przez nią wskazany), zwanego Podwórkiem Talentów NIVEA.
Oferty należy składać do dnia 07.05.2017 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu można uzyskać pod adresem: http://podworko.nivea.pl/zasady

 • Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego najważniejszym elementem jest konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chciałyby zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem spektaklu. Najciekawsze projekty wybrane przez Komisję Ekspertów otrzymują dofinansowanie, które wynosi maksymalnie 40 000 złotych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.latowteatrze.pl/o_programie.html

 • mPotęga to program grantowy ogłoszony przez MBank, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. Liczą, że pokazanie matematyki w kreatywny, atrakcyjny sposób będzie impulsem do wprowadzenia dzieci i młodzieży w przyjazny świat matematyki i logiki. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem : https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/strona-glowna/

 • Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2017 roku programu "Klub".

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formiestowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Więcej Informacji można uzyskać pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-pro.html

 • Inicjatywy Społeczne PSN - konkurs grantowy

Masz pomysł na lokalną inicjatywę, która pomoże zadbać o naturę? Zgłoś ją do naszego konkursu grantowego „Inicjatywy Społeczne PSN” w jednej z trzech kategorii i wygraj grant na jej realizacje: a) ochrona lokalnych zasobów wodnych b) segregacja surowców wtórnych c) ekoinnowacje.
Celem konkursu grantowego „Inicjatywy społeczne PSN” jest kształtowanie świadomości i postawy ekologicznej wśród społeczeństwa oraz wspieranie lokalnych inicjatyw służących dbaniu o naturę. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli, szkół, organizacji pozarządowych oraz instytutów naukowych i badawczych.

Wybrane projekty otrzymają wsparcie finansowe na ich realizację w wysokości do 15 000 zł. Czas realizacji projektów to okres od 1 września 2017 do 31 marca 2018r. Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i wyślij do 27 kwietnia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem strony: http://www.postronienatury.pl/#inicjatywy-spoleczne

 • Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił konkurs im. Jana Dormana na produkcję spektakli prezentowanych w szkołach

W ramach Konkursu można ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadania artystyczno- edukacyjnego, na które składają się:

a) produkcja oraz eksploatacja spektaklu dla dzieci/młodzieży w wieku 10-15 lat, który będzie prezentowany w szkołach oraz zostanie przygotowany z uwzględnieniem specyficznych warunków przestrzennych i organizacyjnych placówek oświatowych;
b) działania edukacyjne dla dzieci/młodzieży i/lub grona pedagogicznego nawiązujące do treści i formy spektaklu.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 31 marca 2017 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
http://www.instytut-teatralny.pl/upload/files/REGULAMIN%20Konkursu%20im_%20Jana%20Dormana.pdf

 • Ogłoszono konkurs w ramach działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-132-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-ii/

 • Konkurs w ramach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej na terenie województwa śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących  promowania wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w Województwie Śląskim. W ramach poddziałania 1.7.3 będą kwalifikować się projekty związane z budową sieci w celu podłączenia nowych odbiorców (nowych budynków nie posiadających do tej pory źródła ciepła) lub w celu podłączenia przyszłych odbiorów (tereny rozwojowe miasta).
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/17-kompleksowa-likwidacja-niskiej-emisji-na-terenie-konurbacji-slasko-dabrowskiej-173-promowanie-wykorzystywania-wysokosprawnej-kogeneracji-ciepla-i-energii-elektrycznej-w-konurbacji-slasko-dabrowskiej/

 • Konkurs w ramach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/17-kompleksowa-likwidacja-niskiej-emisji-na-terenie-konurbacji-slasko-dabrowskiej-171-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-mieszkalnych-w-konurbacji-slasko-dabrowskiej-1/

 • Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących  efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu w województwie śląskim. Celem Poddziałania jest wspieranie budowy/przebudowy głównie na cele komunalno-bytowe sieci dystrybucji ciepła i/lub chłodu do istniejących odbiorców.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/17-kompleksowa-likwidacja-niskiej-emisji-na-terenie-konurbacji-slasko-dabrowskiej-172-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu-w-konurbacji-slasko-dabrowskiej/

 • Konkurs w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na:

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 4. Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
 5. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);
 7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);
 8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/81-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-rozwoj-zasobow-kultury-3/

 • Ogłoszono konkurs w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

W ramach konkursu można wnioskować o  przeszkolenie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w celu podniesienia ich wiedzy z zakresu technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-4/

 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2017.

- z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej
- z zakresu literatury i promocji czytelnictwa
- z zakresu dziedzictwa kulturowego
- infrastrukturalne i inne

Termin składania wniosków upływa 31.03.2017.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017.php

 • Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 24.03.2017 r. i kończy się 15.05.2017 r.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-8/

 • Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2017, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Nabór wniosków trwa do 27 marca 2017.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.nck.pl/dom-kultury-plus/318585-oglaszamy-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2017/

 • Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Termin naboru do 04.05.2017r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-1/

 • Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe.

W ramach konkursu można sfinansować następujące typy projektów:
1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki.

Termin naboru wniosków - od dnia 31.03. 2017 r. do dnia 30.06.2017 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/192

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs p.n. „Ochrona powierzchni ziemi”.

Rodzaje przedsięwzięć, które można sfinansować w ramach konkursu: rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez:

 1. usunięcie odpadów,
 2. remediację,
 3. działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku,
 4. ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji;
 5. zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 6. usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2017 r. do 15.12.2017 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2017/

 

Zainwestowali w strefie
 • ALURON otrzymał kolejne zezwolenie na rozbudowę zakładu produkcyjnego znajdującego się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej położonej na terenie SAG w Zawierciu. Tym razem jest to budowa nowej hali produkcyjnej oraz najnowszej generacji lakierni pionowej do malowania profili ...dalej 
 • Otwarty we wrześniu ubiegłego roku zakład produkcyjny firmy Promar, powstały w strefie aktywności gospodarczej w Zawierciu, to jedna z największych inwestycji firmy w ostatnich latach. Została ona zrealizowana w bardzo szybkim tempie. Dzięki doskonałej współpracy z władzami miasta ...dalej 
 • Dynamiczny rozwój firmy Inter Cars S.A., której jesteśmy od wielu lat partnerem skłonił nas do zmiany dotychczasowej siedziby. Wybór nowej lokalizacji nie był przypadkowy. Szukaliśmy terenu dobrze skomunikowanego w atrakcyjnej cenie. Oferta Strefy Aktywności Gospodarczej oraz sprzyjający ...dalej 
Formularz zapytaniowy

Zawierciański Park Przemysłowo - Technologiczny
ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 13 33; +48 32 494 13 34
e-mail: biuro@park.zawiercie.eu

Strona Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - tereny inwestycyjne, dotacje unijne, innowacje, doradztwo, konsultacje.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna