Dotacje

Strona główna » Dotacje

wielkość tekstu: A | A | A

Agencja Rozwoju Zawiercia informuje o bieżących możliwościach pozyskania środków zewnętrznych. Analizie podlegają Krajowe Programy Operacyjne, Programy Ministerialne oraz Programy Wojewódzkie.

Minister Sportu i Turystyki, Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Wnioskodawca

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Zakres

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000 zł,

Wysokość dofinansowania

10 000,00 zł lub 15 000,00 zł

Termin składania wniosków o dofinansowanie

do dnia 15 marca 2019 r.

Link do strony z dokumentacją konkursową

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku

Wnioskodawca

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku niezachowania powyższych wymogów oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższe wymogi.

Zakres

Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych

 1. zadanie obejmuje konserwację (w tym uzupełnienie znakowania) istniejących szlaków oraz wytyczanie i/lub oznakowanie nowych szlaków turystycznych;
 2. zadanie wymagać będzie pozyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na prace renowacyjne/znakarskie, których dołączenie będzie wymagane na etapie rozliczania zadania;
 3. zadanie obejmuje zarówno szlaki wytyczone w terenie, jak i drogowe (samochodowe) szlaki turystyczne;
 4. zadanie może być realizowane wyłącznie na terenie Polski, natomiast nie wyklucza to realizacji odcinków szlaków międzynarodowych przebiegających na terenie Polski;
 5. w przypadku drogowych (samochodowych) szlaków turystycznych, ich oznakowanie musi być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa drogowego;
 6. w przypadku rozliczania renowacji lub znakowania nowego szlaku należy dostarczyć dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej wszystkich oznakowań na szlakach, w szczególności fotografii tablic informacyjnych ukazujących przebieg szlaku;
 7. tablice informacyjne ukazujące mapy przebiegu szlaku powinny zawierać informacje o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w tym logo Ministerstwa;
 8. dofinansowaniu nie podlegają prace koncepcyjne czy dokumentacyjne mające na celu wytyczenie nowego szlaku turystycznego;
 9. zadanie nie obejmuje działań promocyjnych prowadzonych w związku z wytyczeniem lub renowacją szlaku (np. wydanie map, przewodników, broszur; wydarzenia promocyjne; strony internetowe itp.);

Zadanie 2. Działania wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych.

1) zadanie ma na celu wsparcie i rozwój terytorialnych marek turystycznych, w tym w szczególności w zakresie:

a) wypracowania systemu zarządzania terytorialną marką turystyczną (np. przez sąsiadujące gminy/powiaty),

b) ewaluacji usług świadczonych pod szyldem terytorialnej marki turystycznej,

c) wypracowania spójnego systemu działań promocyjnych w zakresie terytorialnej marki turystycznej,

2) zadanie może być realizowane poprzez:

a) organizację seminariów, konferencji, warsztatów, wizyt studyjnych itp.,

b) przygotowanie dokumentów strategicznych rozwoju terytorialnej marki turystycznej, (strategia rozwoju, strategia marketingowa itp.),

c) prowadzenie badań i analiz dotyczących terytorialnej marki turystycznej, (badania statystyczne ruchu turystycznego, badania wizerunku marki turystycznej, ewaluacja świadczonych usług, badania o charakterze audytu);

3) zadanie dotyczy marek turystycznych o przynajmniej ponadregionalnym potencjale turystycznym;

4) realizacja zadania może obejmować więcej niż jedno wydarzenie/badanie/analizę;

5) z każdego zadania powinien zostać przygotowany raport zawierający:

a) przebieg działania (cyklu spotkań/badania/analizy),

b) kluczowe wnioski i wytyczne;

6) na etapie składania oferty, Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania planowanych zagadnień (np. w formie pytań badawczych), które będą przedmiotem spotkania/badania/analizy;

7) na etapie składania oferty, Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania struktury zarządzania terytorialną marką turystyczną oraz opisania swojej roli w tej strukturze pozwalającej na rzeczywiste kreowanie rozwoju danej marki.

Marka Turystyczna to, w kontekście niniejszego programu kompleksowy, produkt turystyczny obszaru recepcji turystycznej o wysokim poziomie jakości, łatwo identyfikowalny i wyróżniający się z oferty obszarów konkurencyjnych, np. region turystyczny lub szlak turystyczny.

Zadanie 3. Działania na rzecz zwiększania dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.

1) Zadanie obejmuje:

a) przygotowanie kadry do obsługi w turystyce osób niepełnosprawnych,

b) dostosowanie informacji turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego dla priorytetu 1 musi wynosić: 80 000 zł, natomiast dla priorytetów nr 2 i 3: 50 000 zł

Termin składania wniosków o dofinansowanie

20.01.2019 roku

Link do strony z dokumentacją konkursową

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2018-rok/2446,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2019.html

RPO WSL 2014-2020 Działanie11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie:11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Wnioskodawca

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);
 3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 703).

Zakres

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektu:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

 1. utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie  pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
 2. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
 3. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających/specjalnych w placówkach wychowania przedszkolnego,
 4. wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych, w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.

Wsparcie w zakresie poprawy jakości wychowania przedszkolnego (lit. b, c i d) może być realizowane bez konieczności tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego jedynie w gminach, w których poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej przekroczył wartość wskazaną w UP na rok 2023.

Uwaga!

W ramach przedmiotowego konkursu nie ma możliwości realizacji projektu bez utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (za wyjątkiem przypadku dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności), zgodnie z kryterium dostępu nr 6 wskazanym w podrozdziale 4.2.1 niniejszego Regulaminu.

Wysokość dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania  - 85,00 %

Termin składania wniosków o dofinansowanie

od 2018-12-31 do 2019-01-31

Link do strony z dokumentacją konkursową

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/386

 

Zainwestowali w strefie
 • ALURON otrzymał kolejne zezwolenie na rozbudowę zakładu produkcyjnego znajdującego się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej położonej na terenie SAG w Zawierciu. Tym razem jest to budowa nowej hali produkcyjnej oraz najnowszej generacji lakierni pionowej do malowania profili ...dalej 
 • Otwarty we wrześniu ubiegłego roku zakład produkcyjny firmy Promar, powstały w strefie aktywności gospodarczej w Zawierciu, to jedna z największych inwestycji firmy w ostatnich latach. Została ona zrealizowana w bardzo szybkim tempie. Dzięki doskonałej współpracy z władzami miasta ...dalej 
 • Dynamiczny rozwój firmy Inter Cars S.A., której jesteśmy od wielu lat partnerem skłonił nas do zmiany dotychczasowej siedziby. Wybór nowej lokalizacji nie był przypadkowy. Szukaliśmy terenu dobrze skomunikowanego w atrakcyjnej cenie. Oferta Strefy Aktywności Gospodarczej oraz sprzyjający ...dalej 

Zawierciański Park Przemysłowo - Technologiczny
ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 13 34
e-mail: biuro@park.zawiercie.eu

Strona Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - tereny inwestycyjne, dotacje unijne, innowacje, doradztwo, konsultacje.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna