Dotacje

Strona główna » Dotacje

wielkość tekstu: A | A | A

Agencja Rozwoju Zawiercia informuje o bieżących możliwościach pozyskania środków zewnętrznych. Analizie podlegają Krajowe Programy Operacyjne, Programy Ministerialne oraz Programy Wojewódzkie.

Narodowe Centrum Kultury, nabór wniosków do XIV edycji Programu
„Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2019.

Wnioskodawca

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). 

Zakres

Celem programu jest wspieranie zadań, stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów. W ramach programu dofinansowywane będą pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież – poprzez zaangażowanie w realizację wspólnego projektu – poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 000zł, poziom dofinansowania – 90%

Termin składania wniosków o dofinansowanie do 15 kwietnia 2019 r.

Link do strony z dokumentacją konkursową

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/dokumenty

Fundacja Wspólnie - Fundacja LafargeHolcim: konkurs Wspólnie dla regionu

Wnioskodawca
O dofinasowanie ubiegać się mogą:
a. organizacja pozarządowa
b. oddział terenowy organizacji pozarządowej posiadający osobowość prawną
c. placówka oświatowa
Zakres
Jakie inicjatywy mogą być sfinansowane?
• Dotyczące estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni wspólnej.
• Z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i aktywnego stylu życia. 
• Z obszaru ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz poszerzające wiedzę w tym zakresie. 
Wysokość dofinansowania
W ramach programu grantowego „Wspólnie dla regionu” dofinansują zwycięskie projekty kwotą od 3000 do 15000 zł!
Termin składania wniosków o dofinansowanie do 23.04.2019 r.
Link do strony z dokumentacją konkursową

Wojewódzki Urząd Pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób
poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Wnioskodawca

W odniesieniu do typów operacji 1-3:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • agencje zatrudnienia;
 • instytucje szkoleniowe;
 • instytucje dialogu społecznego;
 • instytucje partnerstwa lokalnego;
 • Lokalne Grupy Działania.

W odniesieniu do typu 4 operacji:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.

Zakres

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:

1.    Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

a.    identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;

b.    kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2.    Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:

a.    nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

3.    Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:

a.    nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże
i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;

b.    wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia.

4.    Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług:

a.      Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej.

Wysokość dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania - 95,00 %

Termin składania wniosków o dofinansowanie 

od 2019-04-30 do 2019-05-30

Link do strony z dokumentacją konkursową  https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/413

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Wnioskodawca

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);
 3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 703).

Zakres

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektu:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

 1. utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie  pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
 2. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
 3. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających/specjalnych w placówkach wychowania przedszkolnego,
 4. wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych, w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.

Wysokość dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania - 85,00 %

Termin składania wniosków o dofinansowanie od 2019-04-30 do 2019-06-05

Link do strony z dokumentacją konkursową https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/399

Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” ogłasza nabór do szóstej edycji programu „Decydujesz, pomagamy”.

Wnioskodawca

O granty mogą ubiegać się:

1. Organizacja pozarządowa zarejestrowana w KRS (rozumiana zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), klub sportowy zarejestrowany w ewidencji Starosty Powiatowego lub spółdzielnia socjalna zarejestrowana w KRS lub związki wyznaniowe działające na rzecz społeczności lokalnych, z wyłączeniem działań mających charakter wyznaniowy/promujący wyznanie.

2. Grupy nieformalne działające lokalnie (min. 3 osoby) np. grupy sąsiedzkie, rady sołeckie, czy też po prostu grupka znajomych/sąsiadów, którzy chcą zrobić coś dla swojego otoczenia. W przypadku grup nieformalnych konieczne jest uzyskanie „parasola” organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej – podpisanie umowy o współpracy (szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Programu).

Partie polityczne i fundacje przez nie utworzone, związki zawodowe czy organizacje pracodawców oraz przedsiębiorstwa nie mogą ubiegać się o grant w ramach Programu.

3. Instytucja publiczna (np.: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej).

Zakres

Tematyka konkursu:
a. wspierania lokalnej aktywności,
b. działań na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego w tym działań związanych ze zmniejszeniem ilości wykorzystywanego plastiku i recyclingu, zwierząt, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców – poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności,
c. edukacji dzieci i młodzieży - kształtowania umiejętności miękkich,
d. ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia – budowania
i wspierania zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wysokość dofinansowania

Każdy zwycięski pomysł otrzyma dofinansowanie w wysokości 5000
złotych, inicjatywa, która zajmie II miejsce otrzyma 3000 złotych dofinansowania, a zdobywca miejsca III – 1000 złotych na cele statutowe.

Termin składania wniosków o dofinansowanie do 29 kwietnia 2019 r.

Link do strony z dokumentacją konkursową

https://tesco.pl/pomagamy/?fbclid=IwAR0acSxxq9zI1Uih4LKvt_phAo_8ypssczxfSJ9rCQFHJalNcJ2b3GgO3Zo

Program „ORLEN dla Strażaków” Fundacji ORLEN Dar Serca.

Wnioskodawca

Program „ORLEN dla Strażaków” skierowany jest do Zawodowych i Ochotniczych jednostek Straży Pożarnej.

Zakres

Celem programu jest dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie działania Wnioskodawców.

Darowiznę otrzymaną w ramach Programy można wykorzystać wyłącznie na zakup:
• sprzętu przeciwpożarowego;
• sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;
• sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;
• sprzętu ratownictwa medycznego;
• sprzętu ratownictwa chemicznego;
• sprzętu ratownictwa ekologicznego;
• sprzętu ratownictwa wysokościowego;
• sprzętu łączności;
• wyposażenia osobistego strażaków.

Wysokość dofinansowania

Łączna pula przeznaczona na wszystkie Granty wynosi: 2 000 000,00

Termin składania wniosków o dofinansowanie do 4 maja 2019 r.

Link do strony z dokumentacją konkursową

http://www.orlendarserca.pl/PL/NaszaDzialalnosc/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx

Narodowe Centrum Kultury, EtnoPolska 2019.

Wnioskodawca

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 • organizacje pozarządowe;
 • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212));
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Zakres

Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie zadania może wynosić do 95% budżetu zadania.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.

Termin składania wniosków o dofinansowanie do 29 kwietnia 2019 roku

Link do strony z dokumentacją konkursową

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-2019

WFOŚiGW, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Wnioskodawca

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 • spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 085),
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 429, kod 430, kod 431, kod117 - dotyczy wyłącznie TBSów),
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne) forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 429, kod 430, kod 431),
 • porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Zakres

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie śląskim tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. 

W ramach Poddziałania 1.7.1 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP (Działanie 1.7 pkt 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.7.1), takie jak:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);
 • przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

Wysokość dofinansowania

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. 

Termin składania wniosków o dofinansowanie od 29.03.2019 r. do 27.05.2019 r.

Link do strony z dokumentacją konkursową

https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-1-4-2019.html

 

 

Zainwestowali w strefie
 • ALURON otrzymał kolejne zezwolenie na rozbudowę zakładu produkcyjnego znajdującego się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej położonej na terenie SAG w Zawierciu. Tym razem jest to budowa nowej hali produkcyjnej oraz najnowszej generacji lakierni pionowej do malowania profili ...dalej 
 • Otwarty we wrześniu ubiegłego roku zakład produkcyjny firmy Promar, powstały w strefie aktywności gospodarczej w Zawierciu, to jedna z największych inwestycji firmy w ostatnich latach. Została ona zrealizowana w bardzo szybkim tempie. Dzięki doskonałej współpracy z władzami miasta ...dalej 
 • Dynamiczny rozwój firmy Inter Cars S.A., której jesteśmy od wielu lat partnerem skłonił nas do zmiany dotychczasowej siedziby. Wybór nowej lokalizacji nie był przypadkowy. Szukaliśmy terenu dobrze skomunikowanego w atrakcyjnej cenie. Oferta Strefy Aktywności Gospodarczej oraz sprzyjający ...dalej 

Zawierciański Park Przemysłowo - Technologiczny
ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 13 34
e-mail: biuro@park.zawiercie.eu

Strona Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - tereny inwestycyjne, dotacje unijne, innowacje, doradztwo, konsultacje.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna